thanh lý 1 ghế giám đốc hoà phát mới 98%

    1.800.000